El Departament de Polítiques Digitals i Territori condiciona una licitació deixant el 80% a criteris econòmics

El Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori de la Generalitat de Catalunya està licitant els serveis d’assistència tècnica per donar suport al desenvolupament de l’Estratègia Catalana de la Bicicleta 2025. Aquest projecte, entre d’altres, inclou tasques com el suport a la definició i establiment de criteris tècnics per a la planificació i disseny de vies ciclistes o el suport en l’elaboració d’estudis i projectes constructius de vies ciclistes.

El plec de prescripcions d’aquesta licitació determina que l’oferta econòmica té un pes del 80% en els criteris d’adjudicació. Això implica que no es considerin aquests serveis de caire intel·lectual, malgrat que la disposició addicional 41 de la llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del sector públic és molt clara quan explicita: “Es reconeix la naturalesa de prestacions de caràcter intel·lectual als serveis d’arquitectura, enginyeria, consultoria i urbanisme, amb els efectes que es deriven de les previsions que conté aquesta Llei”.

Aquest tipus de decisions no promouen la contractació basada en la qualitat en el servei sinó que únicament persegueixen la contractació d’una enginyeria i arquitectura low cost. No tenen en compte l’impacte negatiu d’un servei de mala qualitat, generant precarietat i salaris baixos a un sector estratègic per al desenvolupament econòmic i la sostenibilitat ambiental.

Millorem les condicions de contractació dels serveis professionals d’enginyeria i arquitectura!